1,5 vuotta I MSc cyberpsykologia (online-viestinnästä)

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Tieteellinen perusta kokeneille ammattilaisille ilman ensimmäistä korkeakoulututkintoa

Innovatiivinen maisteriohjelma keskittyy tietoverkkoympäristöön asetettuihin monipuolisiin psykologisten aiheiden opetussuunnitelmiin. Sen akateemisen perustan avulla tutkinnon suorittaneet voivat ymmärtää ja luoda ammattialansa viimeisimmän kehityksen keskittyen tietoverkkomaailmaan. Sisältö kattaa monenlaisia näkökohtia, esimerkiksi poliittisen, ammatillisen ja kliinisen näkökulman psykologiaan verkkoviestinnässä.

Avaintaidon kehittäminen Maisterin tutkinto etäopiskelun kautta

Opiskelija pystyy aloittamaan tai rakentamaan valitun ammatin kautta verkkoviestinnän kyberpsykologian ymmärtämisen ja pystyy siksi vastaamaan tulevaisuuteen haasteisiin ja muutoksiin, jotka koskevat työsuhdettaan. Etäopistokokonaisuus kouluttaa heitä verkkoviestinnässä ja työskentelemään virtuaalitiimeissä - kurssin sisältö ja menetelmät olisivat siten päällekkäisiä.

Tulevaisuuden suuntaukset ja tutkimusaiheet Verkkoviestinnän kyberpsykologia

Aiheen ajan tasalla olevien edistysten tutkiminen ja käsitteleminen antaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden ennakoida tulevia suuntauksia omalla työpaikallaan. Tämän ohjelman kautta saatu tieto Internet-käyttäytymisen muuttuvasta maailmasta antaa opiskelijoille mahdollisuuden kyseenalaistaa nykyiset käytökset ja käytännöt ja auttaa korvaamaan ne tulevaisuuden kannalta sopivilla.

128161_05.jpg

Kenelle tämä maisteriohjelma on suunniteltu?

Maisteriohjelma on soveltuva tarjous, joka on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat suuntautumisen poikkitieteelliseen ja nykyaikaiseen lähestymistapaan verkkoviestinnän ymmärtämiseen selvästi psykologisesta näkökulmasta. On odotettavissa, että monilla potentiaalisilla opiskelijoilla on aluksi kiinnostus ja ammatillinen taipumus, ja tämä maisteriohjelma antaa heille mahdollisuuden suunnitella tietä eteenpäin soveltuvammalla ja monitieteisellä tavalla.

Etäopiskeluohjelman oppimiskonsepti

Korkea käytännön merkitys Innovatiivinen etäopiskelu | Henkilökohtainen ja pätevä opiskelijatuki | Ei fyysistä läsnäoloa

Online-viestinnän maisteriohjelman cyberpsykologian oppimiskäsitteelle on tunnusomaista korkea merkitys todistepohjaiselle sisällölle sekä innovatiivisille opetus- ja oppimismenetelmille. Suunnittelu puhtaana etäopiskelukurssina tarkoittaa optimaalista suuntaamista kohderyhmän tarpeisiin.

Ohjattujen itsenäisten opiskelujen, opiskelijoiden yksilöllisen tuen ja e-oppimisyksiköiden yhdistelmä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia ajasta ja paikasta riippumattomasti omiin ammatillisiin tarpeisiinsa ja tarpeisiinsa.

Nykyaikaisten verkko-oppimiskomponenttien käyttö takaa opiskelijoille vuorovaikutteisen oppimisen sekä abstraktin sisällön selkeän esittelyn ja keskustelun. Interaktiiviset webinaarit ja keskustelut virtuaalitilassa edistävät teoreettisten periaatteiden ja menetelmien integrointia ammatilliseen käytäntöön. Virtuaalisen oppaan käyttö verkko-oppimisalustana mahdollistaa joustavan ja verkostomaisen tiedonsiirron, jota voidaan optimoida ja mukauttaa yksilöllisten oppimistarpeiden ja edistymisen mukaan.

Kaikkien interaktiivisten live-tarjousten, kuten verkkoseminaarien tai online-luentojen, sekä kaiken sähköisen oppimateriaalin nauhoittaminen helpottaa tiedon hallintaa ja asynkronista oppimista oppilasryhmässä, jolla on erilaiset ammatilliset olosuhteet ja vapaus. Tämä tarkoittaa lisäksi yksinkertaisempaa, ajasta ja paikasta riippumatonta dokumentaatiota ja opetuksen sisällön toistamista.

128163_07.jpg

Pääohjelman painopiste

Maisteriohjelman sisältö ja rakenne tukevat käytännöllistä ymmärrystä verkkoviestinnän kyberpsykologiasta. Ohjelma kattaa laajan joukon kytkettyjä psykologian ja viestinnän sovellusalueita kyberavaruudessa samalla haastamalla ne kriittisesti. Koska ala on suhteellisen uusi, politiikkojen, etiikan ja parhaiden käytäntöjen puuttumisesta tehdään keskustelun aihe ja se antaa opiskelijoille mahdollisuuden kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä ja luoda ratkaisuja trendikkääseen aiheeseen. Opiskeltujen moduulien ja tieteellisten menetelmien monipuolisuus antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä henkilökohtaisia etuja käsittelevässä maisterintutkimuksessa.

Opiskelemalla verkkoviestinnän kyberpsykologiaa jokainen opiskelija kehittää ymmärrystä psykologisista teorioista ja niiden soveltamisesta sekä virtuaalisessa että tosielämässä, jossa tulevaisuudessa on yhä vahvempi päällekkäisyys.

Tarkennusalueet

1,5 vuoden maisteriohjelman sisältö perustuu seuraaviin kahteentoista painopisteeseen:

 • Johdatus kyberpsykologiaan ja persoonallisuuteen kyberavaruudessa
  • Psykologisen tieteellisen työn perusteet (esim. APA-ohjeet, kirjallisuustutkimus)
  • Kyberavaruuden historia, lukutaito ja dynamiikka
  • Ihmisen käyttäytymisen perusteet
  • Kyberavaruuden ja ihmisen käyttäytymisen perusteet
  • Persoonallisuus verkossa
  • Identiteetti ja viestintä: Reaalimaailma vs. virtuaalinen
  • Verkkokäyttäytyminen ja ihmissuhteet
 • Sosiaalinen media, verkottuminen
 • Sosiaalisen median muodot
 • Sosiaalinen viestintä kyberavaruudessa
 • Viestintä ja vuorovaikutus: reaalimaailma vs. virtuaalinen
 • Virtuaaliryhmissä tapahtuvan kommunikoinnin psykososiaaliset ominaisuudet
 • Yhteistyö verkossa
 • Virtuaalisen ja laajennetun todellisuuden perusteet
 • Online-liiketoiminnan psykologia
 • Suuri data
 • Uudet työympäristöt: Trendit
 • Yritysten vuorovaikutus
 • Kuluttajien hyvinvointi
 • Kuluttajien yksityisyys
 • Suuri data
 • Digitaalinen mainonta
 • Verkkoviestintä, tuki, neuvonta
 • Riippuvuuskäyttäytyminen
 • Sosiaalinen eristäminen verkossa
 • Itseesittely verkossa
 • E-terapia lähestymistapoja
 • E-valmennuksen lähestymistavat
 • Verkko-ohjauksen lähestymistavat
 • Lasten ja nuorten verkkoviestinnän ja median käyttö
 • Lapset ovat vuorovaikutuksessa Internetin kanssa
 • Kielen kehitys kyberkehityksessä
 • kognitiivinen
 • Nuorten aikuisten vanhemmuuden etiikka ja huoltajuus
 • Viestintä tekoälyn (AI) kanssa
 • Mikä on AI ja mitkä ovat mahdolliset suuntaukset AI: ssä?
 • Ihminen Tietokone vuorovaikutus
 • Tunteet ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa
 • Inhimillinen käyttäytyminen koneissa ja sen vaikutus ihmisiin
 • AI: n kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen etiikka
 • Läheiset suhteet koneisiin
 • Online-pelaamisen ja moninpelialustojen psykologia / Virtuaalisen pelaamisen psykologia
 • Videopelien luokittelu
 • Vakavia pelejä
 • Psykologia pelisuunnittelussa: Teoriat ja sovellus
 • Videopelien vaikutukset henkiseen ja fyysiseen terveyteen
 • Videopelien käyttö (kognitiiviseen) harjoitteluun
 • E-politiikka, etiikka
 • Digitaaliset jalanjäljet
 • Sähköinen osallistuminen politiikkaan
 • Kyberavaruuden poliittinen valvonta: Botit, propaganda ja kyberavaruuden hallinto
 • Kyberavaruuden organisaation hallinta: Yritysten sosiaalinen vastuu
 • Lakiset ja muodolliset eettiset ohjeet
 • Demokratia ja suvaitsevaisuus kyberavaruudessa
 • The Dark Web - tietoverkkorikollisuus ja Deviance
 • Pinta, syvä ja tumma verkko
 • Esineiden internet
 • Tietoverkkorikollisuuden teoriat ja muodot
 • Tietoverkkorikollisuuden ja reaalirikoksen analyysi
 • Tietoverkkorikollisuuden torjunta: Oikeudelliset, eettiset ja käytännön näkökohdat
 • Trends
 • Tutkimusmenetelmät
 • Yhden ohjelman aiheiden vapaa valinta
 • Akateeminen ja riippumaton tutkimus aiheesta
 • Laadullinen sisältöanalyysi Mayringin mukaan
 • Haastatteluohjeen suunnittelu asiantuntijahaastattelua varten
 • Sitoutuminen diplomityön rakenteeseen ja muotoon
 • Kirjallisen näyttelyn luominen
 • Diplomityö
 • Akateeminen ja itsenäinen tutkimus aiheesta
 • Asiantuntijahaastattelujen suunnittelu ja toteutus (3 x 30 minuuttia)
 • Arviointi laadullisella sisältöanalyysillä Mayringin mukaan
 • Diplomityön kirjoittaminen noudattaen akateemisia psykologisia normeja
 • Masterin suullinen tentti
 • Oman maisterin tutkielman esittely

Maisteriohjelman "Online-viestinnän syklipsykologia" koulutusfokus

128166_pitaki02.png

128165_04.jpg

Pääsyvaatimukset

Ensimmäinen tutkinto (vähintään kandidaatin tutkinto) tunnetulta saksalaiselta tai vastaavalta muulta ulkomaisesta yliopistosta ja vähintään yhden vuoden työkokemus

tai

ensimmäisen yliopistotutkinnon vastaavana pidetään suoritettua, pätevää ammatillista koulutusta ja vähintään kuuden vuoden asiaankuuluvaa ammattikokemusta (joista vähintään yhdellä vuodella on oltava johtamis- tai projektijohtamiskokemus).

Lisäksi seuraavat lisäpätevyydet ovat tervetulleita:

Tiedot psykologian (esim. Kliininen psykologia, sosiaalipsykologia, yrityssykologia), verkkoon liittyvien ammattien (esim. IT, verkkomainonta) ja muiden kyberavaruuteen tai psykologiaan liittyvissä ammateissa.

Kaikilla kiinnostuneilla, joko ensimmäisen asteen kanssa vai ilman, on 20 minuutin puhelinkeskustelu tarkistaakseen soveltuvuutensa maisteriohjelmaan.

Englannin kielivaatimukset

Sertifioidut vähimmäisvaatimukset jatkotutkintokursseille: Opiskelijoiden on todistettava englannin kielen taidot, jotka osoittavat:

 • - tason 3 viestinnän avaintaidon yksikkö tai
 • IELTS - testi kaistalla 6.0 tai uudemmalla, vähintään pistemäärä 5,5 jokaisessa komponentissa, tai
 • Pearson PTE, 53 tai enemmän, jokaisessa testin komponentissa tai vastaavassa, tai
 • - yliopiston englanninkielisen testin läpäiseminen, tai
 • TOEFL-tutkinto Englanti B1 tai
 • vain kansainvälisille opiskelijoille: vastaava kuin hyväksytty virkamies arvioi yliopiston kansainvälisen toimiston ohjeiden mukaisesti

Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella asuvien hakijoiden, joiden englanti ei ole ensimmäinen kieli, olisi yleensä oltava vaadittu vaadittava englannin kielen pätevyys viimeistään kaksi vuotta ennen maahantuloa.

Valintaprosessi

Valintaprosessi perustuu hakemusten vastaanottamisjärjestykseen ottaen huomioon laadulliset kriteerit ja puhelinhaastattelun tulos.

Viimeksi päivitetty Tammi 2020

Oppilaitoksesta

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 year ... Lue lisää

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 years. Online Master's programs with practical relevance and skilful didactics. Exciting, scientific and practice-oriented at the same time. In exceptional cases, professionals have the opportunity to be admitted to the Master's programmes without a first degree (without a Bachelor's degree). Näytä vähemmän